Absolventky a absolventi


Jana Kvasnicová

Studium genderu mi pomohlo získat nadhled.

právnička oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv

Co vám dalo studium genderu?

Ve své profesi se zabývám výkladem a aplikací antidiskriminačního práva, pro které je typická proměnlivost v závislosti na společenském kontextu. Studium genderu mi pomohlo získat nadhled jiného oboru a porozumět otázkám (nejen) genderové rovnosti v širších souvislostech.

 Eliška Pudová

Studium genderu mi dalo zejména pocit hrdosti, sebevědomí a schopnost kvalitní práce s informacemi.

vedoucí manažerka projektové kanceléře CEITEC

Jaká je vaše profese?

Již pátým rokem působím na Masarykově univerzitě ve výzkumném centrum CEITEC. Začínala jsem na pozici asistentky, následně jsem působila na pozici obecné projektové manažerky a poslední rok vykonávám funkci vedoucí manažerky projektové kanceláře. Moje agenda pokrývá relativně široké spektrum aktivit od řízení dotačního managementu, přes agendu rozvoje lidských zdrojů až po zajištění provozu výzkumné infrastruktury. Díky studiu genderových studií na FSS MU se snažím i na našem pracovišti přicházet s projekty a aktivitami na podporu rovných příležitostí a konceptu slaďování osobního a rodinného života. Příkladem může být projekt z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který již třetím rokem realizujeme na půdě CEITECu.

 

Co vám dalo studium genderu?

O této otázce jsem sama přemýšlela už mnohokrát a musím říct, že studium genderu mi dalo zejména pocit hrdosti, sebevědomí a schopnost kvalitní práce s informacemi. V rámci tříletého studia (v mém případě v kombinaci se sociologií) jsem postupně pronikala do témat, o kterých jsem dříve nejen nepřemýšlela, ale hlavně jsem je neviděla a nevnímala jako problematická. Jednalo se o témata, jako je vliv společnosti na utváření jednotlivce (sociální konstrukce reality), existence přímé i nepřímé diskriminace, tlak společnosti na to, jak má jedinec vypadat, jak se má chovat, a to nejen na základě jeho/jejího pohlaví. V rámci studia probíhalo hodně diskusí, samozřejmostí byla samostatná příprava, hodně čtení, díky kterému jsem se nejen naučila mnohem lépe anglicky (texty byly většinou v angličtině), ale taky lépe argumentovat a být schopná porozumět i argumentaci opačné strany. Myslím, že jsem mnohem tolerantnější a snad i odolnější vůči různým nátlakům společnosti ve vztahu k tomu, jak bych se měla chovat a jaké hodnoty vyznávat :-)Martina Hynková

Naučila jsem stát za svými postoji, otevřeně je projevit a klást důraz na dodržování rovných šancí ve všech procesech.

vedoucí poradenského centra a sociální pracovnice, která rovněž působí v genderové NGO

Co vám dalo studium genderu?

Studium genderových studií na FSS MU mi dalo zejména rozhled a teoretický základ v tématech, které mne zajímaly již před studiuem. Také genderovou citlivost na individuální i celospolečenské úrovni. Diskuse, semináře a prezentace mi umožnily seberozvoj a nový náhled na humanitní oblasti. Naučila jsem se  pohlížet na lidi, s kterými jako s klienty pracuji, jako na individuality, bez nálepek genderu, věku nebo etnicity. Hodně pracuji v týmu a během studia jsem získala základ k tomu si stát za svými postoji, otevřeně je projevit a klást důraz na dodržování rovných šancí ve všech procesech, třeba při výběru nových kolegů/yň, sepisování nových směrnic apod. Pro práci v genderové organizaci bylo studium odrazovým můstkem, získala jsem kontakty, znalosti a v neposlední době přesvědčení, že genderová témata do české společnosti patří a je přede mnou v této oblasti ještě mnoho zajímavé práce.Pavel Šplíchal

Genderová studia nutí člověka znovu promyslet vlastní pozici ve společnosti, umožňují osvobodit se od předsudků a předepsaných životních a genderových kolejí.

redaktor on-line komentářového deníku A2larm.cz, kterého částečně živí i psaní "antilifestylového"  a (ještě více v úvozkovkách) "humoristického" blogu prigl.cz

 

Co vám dalo studium genderu?

Genderová studia v Brně jsem začal studovat jako druhý obor v kombinaci k sociologii, poté co jsem již měl dva ročníky bakalářské sociologie za sebou. Stejně jako o dva roky dříve, když jsem začínal se sociologií,  byly pro mě zejména první měsíce na genderu určitým typem kulturního šoku z vlastní společnosti a radikálním otevíráním očí. Kurzy jako kritická mužská studia s Ivou Šmídovou, Sociologie dětství s Lucií Jarkovskou nebo metodologické předměty s Kateřinou Nedbálkovou, při kterých vyučující propojovaly sociologickou teorii s vlastními výzkumy, si pamatuji dodnes. To bylo přesně to, proč jsem chtěl školu jako FSS studovat. Pokud ve mně něco probouzelo onu takřka bájnou "sociologickou imaginaci", bylo to právě toto spojení drobných všednodenních střípků z různých částí společností - kde pedagožky/výzkumnice trávily čas - s diskurzy, které formují naši realitu a projevují se ve vězeňských řádech, textech letáků pro neplodné muže a dětských konverzacích o přestávkách ve škole a společně pak skládají realitu dvou pohlaví, která se jeví jako takřka totální, zároveň však nabízí spoustu vybočení a podvracení, které ji na jednu stranu potvrzují a na druhou usvědčují z toho, že je vytvořená, nikoli jednou provždy daná. Právě spojení velkého s malým či makro pohledu s tím mikro dělá pro mě ze "společnosti" (ať je to, co je to) naprosto fascinující předmět zkoumání i obyčejné zvědavosti, fascinace nebo zdroje komična.

"Hra s gendery" se hraje hromadně v ekonomické krizi, individuálně během budování individuálních kariér, intimně při rodinných oslavách, hraje se pořád a pokaždé trošku jinak a bývá až cynicky kruté ji sledovat. Čísla o propouštěných dělnících provázejí v médiích obrázky maskulinních mužů, kteří vypadají jako trenéři ve fitku, a fabriky jsou přitom plné starších žen, na které propuštění dopadá. A to je jen malá část všeprostopující genderové hry, ve které muži/stavební dělníci přepínají z modu věčných kluků, kterými jsou před šéfy, do modu machů, jakými se staví před servírkami. Je to realita, ve které i  uvědomělé feministky v sobě mají touhu po "obyčejném" spořádaném životě, který začne romantickou láskou a skončí dvěma jmény na společném hrobě (byť s rozdílnými přijmeními), zatímco dvakrát rozvedené ženy, které by si při slově feminismus odplivily, žijí životy silných a nezávislých žen, které se o vše musí postarat samy.

Genderová studia ještě o něco více než sociologie nutí člověka znovu promyslet (a pak znovu a znovu) vlastní pozici ve společnosti, vlastní vztahy a snad umožňují se v některých ohledech osvobodit od předsudků a dalších předepsaných životních a genderových kolejí.Petra Havlíková

Se studiem genderu pro mě přestaly být věci samozřejmými, a to mi dalo obrovskou volnost v přemýšlení.

koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva v neziskové organizaci NESEHNUTÍ

Čím se zabýváte a jak jste se ke své práci dostala?

Konkrétně se zabývám sexismem ve veřejném prostoru, například organizuji soutěž Sexistické prasátečko. Za studií jsem byla v NESEHNUTÍ na praxi a jelikož se mi tam líbilo, zůstala jsem několik dalších let jako dobrovolnice. Na konci studia se nabídla možnost pro organizaci pracovat. V průběhu studia jsem vůbec netušila, že budu pracovat v neziskovém sektoru, ale nakonec se mi to tak zalíbilo, že vůbec nelituji, že jsem zůstala.

Co vám dalo studium genderu?

Nejdůležitější, co jsem během studia genderu získala, je schopnost dívat se na jevy kolem sebe kriticky a analyticky. Se studiem genderu pro mě přestaly být věci samozřejmými, a to mi dalo obrovskou volnost v přemýšlení. A to zdaleka nejenom u témat, která jsou s genderem spojená.

 Jana Škaloudová

Díky studiu genderu jsem byla dobře připravena pro své následující magisterské studium v zahraničí

Jsem absolventkou bakalářského programu Genderová studia a Sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy university v Brně a na University of Technology, Sydney jsem později získala titul Master of Business in Human Resource Management.

V současnosti pracuji na pozici imigrační konzultantky. Náplní mé práce je zejména poskytování poradenské činnosti v procesu přípravy a podávání žádostí o víza, pracovní a pobytová povolení do České republilky a to zejména pro klientelu z řad managementu a vysoce kvalifikovaných specialistů nadnárodních a mezinárodních společností.

Studijní obor Genderová studia klade značný důraz na samostatnou akademickou práci s kvalitními zdroji a to z velké části v anglickém jazyce. Díky tomu jsem byla dobře připravena pro své následující magisterské studium v zahraničí. Studium genderu mi však dalo mnohem víc než schopnost pracovat s dokumenty v cizím jazyce.

Pomohlo mi pochopit, jaké důsledky má rigidní dělení společnosti na černobílé kategorie jako jsou pohlaví, etnicita, barva vlasů, náboženská příslušnost a mnoho dalších. Získala jsem schopnost kriticky uvažovat o neměnnosti těchto zažitých kategorií, což mi umožnilo o životních i profesních situacích přemýšlet s určitým inovativním nadhledem, který daleko lépe reflektuje skutečnou společnost a lidské interakce.