GENDEROVÁ STUDIA


jsou bakalářským oborem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Studium je dvouoborové, je možné zvolit si kombinace s jinými obory nabízenými Fakultou sociálních studií i vybranými obory Filozofické fakulty (viz sekce Studium). Genderová studia lze studovat také v kombinované formě, a to společně s oborem sociální práce. Absolventky a absolventi oboru mohou pokračovat v magisterském stupni na oboru sociologie, kde mají v případě zájmu možnost zvolit si genderovou profilaci. 

 

Proč studovat genderová studia?

Chcete kriticky myslet a umět řešit problémy?

Dobří zaměstnavatelé vědí, že schopnost kritického myšlení a hloubkové analýzy problémů mívá nejčastěji právě absolvent/ka sociálních a humanitních věd. Genderová studia jako interdisciplinární obor rozvíjí tyto dovednosti hned v několika rovinách, v teoretických i metodologických předmětech. Bakalářský program vás připraví pro analýzu genderově relevantních problémů a vypracovávání podnětů v oblastech pracovního trhu, politik, médií, vzdělávání apod. Možnými oblastmi uplatnění jsou státní správa a samospráva, nevládní neziskové organizace, ale také média, politické subjekty či vzdělávací instituce. 

Chcete si rozšířit obzory?

Genderová studia neuzavírají studující do jedné disciplíny. Přestože je primární základnou oboru sociologie, studium má přesah také do psychologie, literatury, filmu či mediální analýzy. Flexibilní studijní kurikulum umožňuje podílet se na sestavování vlastního rozvrhu, zapisovat si zajímavé předměty v sociálních vědách i na jiných fakultách univerzity. A samozřejmě nejen tady – řadou mezinárodních smluv a stipendií podporujeme studující v tom, aby si rozšiřovali své znalosti a zkušenosti také v zahraničí.

Nechcete se učit jen pro školu?

V rámci povinného předmětu Praxe budete mít možnost vyzkoušet si práci ve vámi vybrané organizaci – v neziskovce, na úřadu či v komerční firmě. K praxi získáte supervizi na místě i na vašem oboru a hlavně zkušenosti i kontakty, které můžete využít pro další profesní život i rozvíjení aktivního občanství. Možnost uplatnit svůj oborový přehled se nabízí i ve studentských spolcích, kterých má Masarykova univerzita desítky.

FacebookPavel Šplíchal

Genderová studia nutí člověka znovu promyslet vlastní pozici ve společnosti, umožňují osvobodit se od předsudků a předepsaných životních a genderových kolejí.