GENDEROVÁ STUDIA


jsou bakalářskou specializací programu sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Studium genderu je možné si zvolit v rámci jednooborového studia na katedře. Absolventky a absolventi těží ze základů v sociologii rozšířeném o detailní genderovou perspektivu. Mohou pokračovat v magisterském stupni na oboru sociologie, kde mají v případě zájmu možnost zvolit si genderovou specializaci také. 

Specializace od roku 2019 navázala na dřívější obor genderová studia, který byl na FSS MU nabízen v letech 2004 - 2018. Od roku 2019 je nově možné pokračovat akreditoanou specializací Genderu i v magsterském stupni studia.

 

Proč se zaměřit na genderová studia?

Chcete kriticky myslet a umět řešit problémy?

Dobří zaměstnavatelé vědí, že schopnost kritického myšlení a hloubkové analýzy problémů mívá nejčastěji právě absolvent/ka sociálních a humanitních věd. Specializace na genderová studia jako interdisciplinární disciplínu rozvíjí tyto dovednosti hned v několika rovinách, v teoretických i metodologických předmětech. Specializace vás připraví pro analýzu genderově relevantních problémů a vypracovávání podnětů v oblastech pracovního trhu, politik, médií, vzdělávání apod. Možnými oblastmi uplatnění jsou státní správa a samospráva, nevládní neziskové organizace, ale také média, politické subjekty či vzdělávací instituce. 

Chcete si rozšířit obzory?

Genderová studia neuzavírají studující do jedné disciplíny. Přestože je jejich primární základnou sociologie, flexibilní studijní kurikulum umožňuje podílet se na sestavování vlastního rozvrhu, zapisovat si zajímavé předměty v sociálních vědách i na jiných fakultách univerzity. A samozřejmě nejen tady – řadou mezinárodních smluv a stipendií podporujeme studující v tom, aby si rozšiřovali své znalosti a zkušenosti také v zahraničí.

Nechcete se učit jen pro školu?

V rámci povinného předmětu Praxe budete mít možnost vyzkoušet si práci ve vámi vybrané organizaci – v neziskovce, na úřadu či v komerční firmě. K praxi získáte supervizi na místě i na vašem studiu a hlavně zkušenosti i kontakty, které můžete využít pro další profesní život i rozvíjení aktivního občanství. Možnost uplatnit svůj oborový přehled se nabízí i ve studentských spolcích, kterých má Masarykova univerzita desítky.

Facebook



Martina Hynková

Naučila jsem stát za svými postoji, otevřeně je projevit a klást důraz na dodržování rovných šancí ve všech procesech.